Меню
Количка

Политиката за поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Декларацията за защита на личните данни в съответствие с ОРЗД

 

Име и адрес на администратора

Администратор по смисъла на Общия регламент и на други национални закони за защита на личните данни в държавите-членки, както и на други разпоредби за защита на личните данни е:

„АВТО СТИЛ 07” ЕООД, с изписване на англ. език: ”AUTO STYLE 07 Ltd,

Регистрирано в АВ - ТРРЮЛНЦ с ЕИК 206478571

 

Управител и служител по защита на данните:

Живко Господинов Господинов

 

Тел: 0892 736777

Eл. поща: 07@maslatabg.com

 

 

1.      Общи положения във връзка с обработката на данните

 

1.1. Обхват на обработката на лични данни

По принцип ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители единствено за целите на предоставяне на функциониращ уеб сайт, а също и за нуждите на нашето съдържание и услуги. Събирането и използването на личните данни на нашите потребители се извършва систематично, след тяхното изрично съгласие. Изключение се прави в случаите, когато поради фактически причини не е възможно да се получи предварително съгласие и обработката на данните е в съответствие със законовите разпоредби.

Лични данни се събират единствено, когато Вие, в рамките на Вашата поръчка, сте ни ги предоставили доброволно. Ние използваме без Вашето съгласие предоставените от Вас данни само за изпълнение и обработка на Вашата поръчка. След пълното изпълнение на договора и окончателното заплащане на покупната цена, Вашите данни се блокират за по-нататъшна употреба и след изтичане на срока за съхранение във връзка с данъчното и търговското право, те се изтриват, освен в случаите, когато сте дали изрично съгласие за тяхното по-нататъшно ползване.

 

1.2. Разкриване на лични данни

При изпращане на пакети и товари от спедиторски агенции ние предоставяме Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес на нашите договорни партньори за спедиторски услуги и – ако е приложимо – на операторите ни на лични данни, така че те да могат да обработят доставката и да комуникират с Вас, за да Ви уведомят и координират доставката. Тези данни са необходими и в случай на заплащане получените от Вас продукти чрез наложен платеж.

Правното основание за свързаната с това обработка на данни произтича от член 6, алинея 1 а) от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в случай че сте ни дали изричното си съгласие. Доколкото обработката на данни е необходима за изпълнение на договорената доставка на стоки, правното основание е: член 6, алинея 1 б) GDPR. В допълнение, правното основание за свързаната с това обработка на данни е член 6, алинея 1 е) GDPR (баланс на интереси, основаващ се на нашия интерес да Ви осигурим безпроблемна доставка в най-добрите възможни за Вас времеви диапазони).

Изтриваме всички горепосочени данни най-късно след изтичането на законовия гаранционен срок, освен ако не сме задължени по закон или имаме право на по-нататъшно съхранение на данните.

За да обработим плащанията, ние предаваме Вашите данни за плащането на упълномощената кредитна институция или на изпълнителя на платежни услуги, избран в процеса на поръчка.

 

1.3. Законосъобразност на обработването на лични данни

Законовата база, когато искаме разрешение за обработка на личните данни от субекта на данните е чл. 6, ал. 1, б „a“ на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).
Законовата база при обработка на личните данни на субекта, която е необходима за изпълнение на договора, страна по който е субектът на личните данни, е чл. 6, ал. 1, б. „б“ на ОРЗД. Същото важи и при обработка, която е необходима преди сключването на договора. Доколкото обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нашата фирма, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „в“ на ОРЗД.

Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „г“ на ОРЗД.
Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на нашата фирма или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, законовата база е чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

 

1.4. Заличаване на данни и срок на съхранение

С отпадане на целта на съхранението личните данни на субекта се заличават или блокират. Данните могат да бъдат съхранени и след този период, в случаите когато европейското или националното законодателство в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, на които администраторът подлежи, са предвидили това. Блокиране или заличаване се извършва и при изтичане на срока за съхранение на данните, предвиден в посочените нормативни документи, освен в случаите, когато е налице необходимостта от по-нататъшно съхранение за целите на сключване на договор или на изпълнението на такъв.2. Предоставяне на уеб сайт и изготвяне на файловете с данни за дейността на потребителите

 

2.1. Описание и обхват на обработката на данни

При всяко посещение на интернет страницата ни, нашата система събира автоматично данни от компютърната система на посетителя.

Събират се следните данни:

1. Информация за вида на браузъра и използваната версия;

2. Операционната система на ползвателя;
3. Доставчик на интернет услуги за ползвателя;
4. IP-адрес на ползвателя;
5. Дата и час на посещението;
6. Уеб сайтове, от които системата на ползвателя е попаднала на нашата интернет страница;
7. Уеб сайтове, които системата на ползвателя е потърсила през нашата интернет страница.

Лог файловете съдържат IP-адреси или други данни, които дават възможност да бъде установена самоличността на ползвателя. Това е възможно например когато линкът към уеб сайта, от който ползвателят е дошъл на интернет страницата или линкът към уеб сайта, към който ползвателя се прехвърля, съдържа лични данни.

Данните се запаметяват в лог файловете на нашата система. Това не касае IP-адреси на ползвателя или други данни, които дават възможност да бъде установена неговата самоличност. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на ползвателя.

 

2.2. Законосъобразност на обработването на данните

Временното съхранение на данните и лог файловете е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

 

2.3. Цел на обработването на данните

Временното запаметяване на IP-адреса от системата е необходимо, за да се осъществи доставката на уеб сайта на компютъра на ползвателя. За целта IP-адресът на ползвателя се съхранява за времето на сесията. Запаметяването на лог файлове е с цел да се подсигури функционирането на уеб сайта. Освен това, ние ползваме данните за оптимизиране на уеб сайта и за гарантиране на сигурността на нашите информационно-технически системи. В тази връзка не се извършва анализ на данните за маркетингови цели.

Тези цели отговарят на нашия легитимен интерес във връзка с обработването на данните по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

 

2.4. Продължителност на съхранението

Данните се изтриват след като престанат да бъдат необходими за постигане на целта, за която са били събрани. В случаите, когато се касае за запаметяване на данните с цел да се предостави уеб сайт, това обстоятелство настъпва с приключване на сесията.

В случай на запаметяване на данни в лог файлове, това става най-късно след седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP-адресите на ползвателя се заличават или анонимизират така, че да не е възможно по-нататъшното идентифициране на клиента-посетител.

 

2.5. Възможност за възражение и заличаване

Събирането на данни е задължително с цел предоставяне на уеб сайт и запаметяване на данните в лог файлове за функциониране на интернет страницата. Следователно няма възможност за възражение от страна на ползвателя.3. Използване на „бисквитки“

3.1.Описание и обхват на обработката на данни (анализ на поведението при сърфиране)

На нашия уеб сайт ние използваме „бисквитки“, които ни дават възможност да анализираме поведението при сърфиране на потребителите. По този начин могат да бъдат предадени следните данни:
1. Зададени понятия за търсене;
2. Честота на извикване на страници;
3. Ползване на уеб сайт функции.

Събраните по този начин данни на потребителите се псевдонимизират с технически способи. Следователно не е възможно те за бъдат зачислени към определен ползвател. Данните не се запаметяват заедно с други лични данни на ползвателя.

 

3.2. Описание и обхват на обработката на данни (функция „кошница за пазаруване“)

Някои от „бисквитките“ остават трайно на Вашия компютър и ни дават възможност да го припознаем при Вашето следващо посещение (трайни „бисквитки“). Нашите партньори нямат право да черпят, обработват или ползват лични данни през нашата интернет страница. Повечето браузъри приемат стандартно „бисквитките“. В настройките за сигурност Вие можете да допускате или забранявате временни и трайни „бисквитки“ независимо едни от други. Когато деактивирате „бисквитките“ е възможно определени функции от нашия уеб сайт да не се изобразят правилно при Вас. За да ползвате нашата „кошница за пазаруване“, трябва да допуснете временните „бисквитки“! Данните, които се запаметяват в нашите „бисквитки“ не се свързват с личните Ви данни (име, адрес и т. н.). Без Вашето изрично съгласие няма да свържем данните, запаметени в нашите „бисквитки“ с Вашите лични данни (име, адрес и т. н.).

 

3.3. Законосъобразност на обработването на данните

Законосъобразността на обработване на данните чрез използването на „бисквитки“ е в съответствие с чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

 

3.4. Цел на обработването на данните

Използването на „бисквитки“ за анализ цели да подобри качеството и съдържанието на нашия уеб сайт. Благодарение на „бисквитките научаваме как се ползва страницата ни и можем постоянно да оптимизираме нашето предлагане.

Тези цели представляват и нашия легитимен интерес при обработване на личните данни по смисъла на чл. 6, ал. 1, б. „е“ на ОРЗД.

 

3.5. Продължителност на запаметяването, възможност за възражение и заличаване

„Бисквитки“ се запаметяват на компютъра на потребителя, а от там се предават на нашата страница. Следователно Вие като ползвател имате пълен контрол над употребата на „бисквитките“. Чрез промяна в настройките на Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите предаването на „бисквитки“. По всяко време могат да бъдат изтрити вече запаметени „бисквитки“. Това може да се извършва и автоматично. Ако „бисквитките“ на нашия сайт се деактивират, е възможно да не могат да се ползват всички функции в пълния им обем.

Предаването на флаш „бисквитките“ не може да бъде забранено от настройките на браузъра, а от настройката на flash flayer.


4. Регистрация

1.1. Описание и обхват на обработката на данни

На нашата интернет страница даваме възможност на ползвателя да се регистрира, посочвайки лични данни. Данните се нанасят в една криптирана маска за въвеждане на данни, които се предават на външна фирма за услуги и се запаметяват. В процеса на регистриране се събират следните данни:
1. Ел. поща;
2. Парола;
3. Собствено и фамилно име.

4. Телефон

 

В момента на регистрация се запаметяват освен това следните данни:


1. IP-адрес на ползвателя;
2. Дата и час на регистрацията.

В процеса на регистриране от ползвателя се взима съгласие за обработката на данните.

 

5. Права на субекта на данни

Списъкът по-долу обхваща всички права на субекта на данни съгласно ОРЗД. Не е нужно да се изброяват правата, които не са релевантни за собствената интернет страница. В този смисъл списъкът може да бъде съкратен.

Ако се обработват Ваши лични данни, то по смисъла на ОРЗД Вие сте субект на данни и имате следните права по отношение на администратора:

 

5.1. Право на информация

Вие може да изискате от администратора потвърждение дали ние обработваме лични данни, свързани с Вас.

Ако подобно обработване е налице, Вие може да поискате от администратора достъп до следната информация:

1. целите, за които се обработват личните данни;

2. съответните категории лични данни, които се обработват;
3. получателите, респ. категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити свързаните с Вас лични данни;
4. предвидения срок, през който ще се съхраняват свързаните с Вас лични данни, или, ако за това не могат да се посочат конкретни данни, критериите, използвани за определянето на срока на съхранение;
5. съществуването на право на коригиране или изтриване на свързаните с Вас лични данни, право на ограничаване на обработването от администратора или право на възражение срещу това обработване;
6. правото на жалба до надзорен орган;
7. когато личните данни не се събират от субекта на данните, да бъде получена всякаква налична информация за техния източник;
8. съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в чл. 22, ал. 1 и 4 от ОРЗД, или поне в тези случаи, съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените за субекта на данните последствия от това обработване.

Вие имате право да поискате информация дали свързаните с Вас лични данни се предават на трета държава или на международна организация. В този случай може да поискате да бъдете информирани относно подходящите гаранции във връзка с това предаване по чл. 46 от ОРЗД.

 

5.2. Право на коригиране

Ако обработваните лични данни, свързани с Вас, са неточни или непълни, Вие имате право да поискате от администратора тяхното коригиране и/или допълване. Администраторът следва да извърши корекцията незабавно.

5.3. Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате ограничаване на обработването на свързаните с Вас лични данни при наличие на едно от следните обстоятелства:

1. ако оспорвате точността на свързаните с Вас лични данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

2. когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаване на използването им;

3. когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но на Вас са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или
4. ако Вие сте възразили срещу обработването съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите.

Когато обработването на свързаните с Вас лични данни е ограничено, такива данни се обработват (с изключение на тяхното съхранение) само с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или поради важни обстоятелства от обществен интерес за Съюза или за държава-членка.

Ако обработването е било ограничено поради едно от гореизброените обстоятелства, администраторът ще Ви  информира преди ограничението да бъд

Този сайт използва бисквитки, за да ви дадем възможно най-доброто изживяване по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин. За повече информация и настройки, моля запознайте се с нашата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.